life makes memories - Photo ART

Allmän prestationsinformation /General performance information

 • Beroende på vilket paket som bokats får du ett visst antal utskrifter på professionellt fotopapper och filer till alla fotograferingar.Jag skapar en CD/USB-minne åt dig av de digitalt bearbetade högupplösta bilderna i jpg-format, inklusive de privata nyttjanderätt.
 • Alla privata fotograferingar inkluderar de omfattande privata användningsrättigheterna till dina bilder när en fil accepteras. Det innebär att du kan beställa valfritt antal tryck eller konsttryck, designa dina egna fotoböcker eller kort eller publicera bilderna på sociala nätverk och privata webbplatser. Vid publicering på Internet ber jag dig dock att inkludera ett motsvarande upphovsrättsmeddelande.
 • När vi är klara med vår session kommer det att ta cirka 7-14 dagar innan dina bilder är klara för urval.
 • Har du en bilresa på upp till en timme så träffas vi igen i min studio för ditt val. Du kan välja dina nära och kära bland 30 bilder. Om du har en annan väg till mig, jag överlåter det till dig att bestämma om du vill komma igen eller välja dina bilder från ett onlinegalleri.
 • Antingen köper du 13x19 bilderna med en digital fil av mig individuellt eller så bestämmer du dig för en favoritserie där du får motsvarande antal utvalda bilder.
 • Jag skickar dig de digitala bilderna via nedladdningslänken efter mottagandet av betalningen. Att beställa en favoritserie tar cirka 7 till 14 dagar och ditt paket levereras hem till dig.
 • Du ser bara det bästa i ditt urval och självklart kan du köpa alla.
  Råmaterial släpps i allmänhet inte ut.
 • Om vädret tillåter är inspelningar i naturen också möjliga. Vi kan bo här i närheten av studion eller träffas på valfri plats. Inom 20 km ingår resan. Jag beräknar ytterligare avstånd med 5SEK per kilometer.
 • Vi fotografer är beroende av att visa vårt arbete.
  Utan en portfölj kan vi inte hittas och kunderna kan inte övertyga sig själva om vårt arbete.
  Vi får givetvis inte visa någon bild fritt utan tillstånd. Vi skulle dock vilja ha detta tillstånd från dig.
  Bilderna kommer givetvis att visas anonymt (om tillstånd ges för publicering). Särskilt bebisar förändras så snabbt på kort tid att det senare inte längre går att spåra vem som äger vilket barn om man faktiskt vet det.
  Efter att ha skapat bilderna kommer jag att fråga dig om jag kan lägga till några bilder till min portfolio. Du ensam bestämmer om eller inte.
 • Depending on the package booked, you will receive a certain number of prints on professional photo paper and files for all photo shoots. I will create a CD / USB stick for you from the digitally processed high-resolution images in jpg format, including the private rights of use
 • All private photo shoots include the comprehensive private usage rights to your images when a file is accepted. This means that you can order any number of prints or fine art prints, design your own photo books or cards or publish the pictures on social networks and private websites. When publishing on the Internet, however, I would ask you to include a corresponding copyright notice.
 • When we're done with our session, it will take around 7-14 days for your images to be ready for selection.
 • If you have a drive of up to an hour, we will meet again in my studio for your selection. You can choose your loved ones from 30 pictures. If you have another way to me, I'll leave it up to you to decide whether you want to come again or choose your pictures from an online gallery.
 • You either buy the pictures in 13x19 with digital file from me individually or you decide on a favorite series in which you get the corresponding number of selected pictures.
 • I will send you the digital pictures via download link after receipt of payment. Ordering a favorite series takes about 7 to 14 days and your package will be delivered to your home.
 • You only see the best in your selection and of course you can buy all of them.
  Raw material is generally not released.
 • If the weather permits, recordings in nature are also possible.
  We can stay here in the vicinity of the studio or meet at a location of your choice.
  Within 20km the journey is included. I calculate further distances with 5 SEK per kilometer.
  The calculation using Google Maps serves as a guide.
 • We photographers depend on showing our work.
  Without a portfolio we cannot be found and customers cannot convince themselves of our work.
  Of course, we are not allowed to show any picture freely without permission. However, we would like to get this permission from you.
  The images will of course be shown anonymously (if permission is granted for publication). Babies in particular change so quickly in a short space of time that later it will no longer be possible to trace who owns which child if you actually know it.
  After creating the pictures I will ask you if I can add some pictures to my portfolio. You alone decide whether or not.


E-Mail
Anruf
Karte
Infos